کتاب ماجراهای کسب و کار

اثر جان بروکس از انتشارات نشر کتاب پارسه - مترجم: سیامک دل آرا-اعظم ورشوچی فرد-داستان رئال
خرید کتاب ماجراهای کسب و کار
جستجوی کتاب ماجراهای کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب ماجراهای کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ماجراهای کسب و کار


 کتاب در جستجوی مارسل پروست
 کتاب صد قصه،صد سرنوشت
 کتاب زنان و مردانی که ایران را ساخته اند
 کتاب زنان و مردانی که ایران را ساخته اند
 کتاب زنان و مردانی که ایران را ساخته اند
 کتاب زنان و مردانی که ایران امروز را ساخته اند