کتاب صد دست لباس

اثر الئنور استس از انتشارات نیستان - مترجم: شقایق قندهاری-داستان رئال

A story about Wanda, who wore the same faded dress to school every day but claimed to have a hundred dresses at home. This tender and lovely story has beautiful full-color illustrations that brilliantly convey the feeling and overtones of the story. Newbery Honor Book.


خرید کتاب صد دست لباس
جستجوی کتاب صد دست لباس در گودریدز

معرفی کتاب صد دست لباس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب صد دست لباس


 کتاب از جنس ستاره ها
 کتاب صد دست لباس
 کتاب سجده عشق
 کتاب تریسی بیکر هنر پیشه می شود 2
 کتاب مترسگ
 کتاب وقتی پدر بزرگ به تو جعبه ابزار هدیه می دهد