کتاب از طرف آبری با عشق

اثر سوزان لافلور از انتشارات پرتقال - مترجم: مرضیه ورشوساز-داستان رئال

عکس پارسال تابستان بود که رفته بودیم گردش. ساوانا شش سالش است. من ده ساله ام و دارم با انگشتم بهش سیخونک می زنم؛ محض خنده. او هم لبخند می زند و پای بابا را گرفته. بابا دستش را انداخته دور مامان و مامان هم بهش تکیه داده. کسی نمی توانست ما را از هم جدا کند، چون اگر می خواستی عکس یک نفر را پاره کنی حتما یک نفر دیگر هم کنده می شد.


خرید کتاب از طرف آبری با عشق
جستجوی کتاب از طرف آبری با عشق در گودریدز

معرفی کتاب از طرف آبری با عشق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب از طرف آبری با عشق


 کتاب افق
 کتاب تحت تعقیب ها
 کتاب ببر رها می شود
 کتاب خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن
 کتاب مرغ مقلد
 کتاب دری فانتاسماگوری